Publications

Newsletter

Those oriented around the idea of safe vascular access and infusion management are practitioners who publish their experiences in the form of books and journals


We present the most important of these:

Latos M, Kosson D, Zawadka M. Poland’s first vascular access team 3-year analysis: Insights and learnings. The Journal of Vascular Access. 2024;0(0). doi:10.1177/11297298241251502

Olczyk-Miiller K, Latos M, Kosson D, Kołacz M, Hadzik R. The First Use of a Midline Catheter in Outpatient Pain Management. Case report. Healthcare 2024,12,856. https:// doi.org/10.3390/healthcare12080856

Latos M, Sak-Dankosky N, Baumgart K, Sadownik B. Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

Latos M, Kosson D. Comparison of the efficacy of inserting midline catheters by experienced and inexperienced nurses: a retrospective observational study. Emerg Med Serv, 2023; X, 4: 224-228. DOI: 10.36740/EmeMS202304104.

Cichowlas G, Latos M, Gąsior A, Fornal I, Kosson D. Ultrasonografia w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2023, 17(4), s: 159-165.

Latos M, Cichowlas G, Solecki M, Bryk A, Szymczak A, Kosson D. Kaniule typu „mini-midline” w trudnym dostępie dożylnym: dwuośrodkowa analiza retrospektywna. Doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(2):33–36 DOI: 10.15374/PwAiIO2022001.

Latos M, Zawadka M, Sadownik B, Kosson D. Cewnik pośredni jako istotny element strategii w trudnym dostępie naczyniowym. Anestezjologia i Ratownictwo 2022; 16: 86-93. DOI: 10.53139/AIR.20221607.

Latos M, Solecki M, Szymczak A i wsp. „Mini-midline”: Vascular Access in Specific Situations. Emerg Med Serv, 2023; X, 1: 46-53. DOI: 10.36740/EmeMS202301108.

Latos M, Sadownik B, Sak-Dankosky N, Stach O, Becler R, Barabasz A, Małyszko M, Zawadka M, Andruszkiewicz P, Kosson D. Midline catheters – what could be done better? A retrospective evaluation of clinical registry. Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century 2023. 22(1): 35-40. https://doi.org/10.2478/pielxxiw-2023-0010.

Latos M, Zawadka M, Kosson D. Maximum safety and minimum risk: midline access gained by a nurse-led Vascular Access and Infusion Team Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century 2023. 22(3): 125-131.

Latos M. Establishing a Vascular Access Team Overseas. INSider: the Official Membership News Publication of Infusion Nurses Society, Norwood, USA 2023.

Latos M, Jadczak M, Łodzińska M i wsp. Rekomendacje Ekspertów Grupy Roboczej Bezpieczny Dostęp Naczyniowy. Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Latos M. Dostęp naczyniowy typu midline. Nowe możliwości obecnych kompetencji. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(2):49–52.

Latos M, Celowość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego w postępowaniu ZRM. Na Ratunek 6/2015.

Latos M. Naczyniowy zator powietrzny – przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 3/2017.

Latos M. Celowość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego w postępowaniu pielęgniarza ratunkowego. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 3/2018.

Latos M, Kosson D. Dostęp naczyniowy typu pośredniego u pacjenta po transplantacji jako element minimalizujący ryzyko infekcji odcewnikowej, [w]: Problematyka zdrowotna pacjentów przed i po transplantacji, red. Hreńczuk M, Piątek T, Małkowski P. Sekcja Druków Uczelnianych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2021.