Przypadki kliniczne

Przypadek 1

Pacjent z wywiadem trudnego dostępu dożylnego przyjęty na oddział nefrologiczny. Zespół terapeutyczny potrzebuje dostępu naczyniowego z powodu przeprowadzenia terapii dożylnej antybiotykami. Zaplanowano podczas pobytu także pobieranie licznych próbek krwi do badań diagnostycznych.

Po ocenie wizualnej i palpacyjnej, wykorzystując skalę A-DIVA zespół oddziału macierzystego stwierdza, że mogą wystąpić trudności, a chory nie zgadza się na próby „na ślepo”. Wezwany zostaje zespół dostępów naczyniowych, który pod kontrolą ultrasonograficzną identyfikuje naczynia obwodowe.

Po konsultacji z zespołem kardiologii i chorym wprowadza cewnik pośredni do żyły odłokciowej. Terapia przez uzyskany dostęp pośredni prowadzona jest terapia oraz uzyskiwana jest krew do badań przez cały pobyt pacjenta w szpitalu (22 dni). Pacjent zostaje wypisany ze szpitala z jednym, jedynym ukłuciem igłą podczas implantacji dostępu pośredniego.

Przypadek 2

30-letnia pacjentka z wywiadem nadużywania substancji psychoaktywnych w przeszłości. Stan naczyń obwodowych (liczne nakłucia związane z nałogiem) pozwala jeszcze na wprowadzenie krótkiej kaniuli, ale poziom trudności zwiększa dodatkowo obecność licznych tatuaży na obydwu kończynach górnych.

Zespół dostępów naczyniowych konsultuje pacjentkę w czwartej dobie pobytu w szpitalu i wprowadza cewnik pośredni, który funkcjonuje przez tydzień, aż do wypisu pacjentki ze szpitala.

Przypadek 3

Pacjentka lat 83 w trzeciej dobie pobytu w szpitalu. Zespół Dostępów Naczyniowych został poproszony o pomoc w uzyskaniu dostępu naczyniowego. Przeprowadzono wywiad zgodnie z protokołem MAGIC i zakwalifikowano pacjentkę do cewnika pośredniego (MC). Pacjentka w poprzednich dwóch dobach poddana wielokrotnym próbą uzyskania dostępu naczyniowego w postaci krótkiej kaniuli obwodowej (PIVC). Klasyczny przykład pacjenta z DIVA (Zdjęcie nr 1 i 2).

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3

Z wykorzystaniem USG zaimplementowano cewnik pośredni grubości 4 Fr i długości 15 cm do żyły odłokciowej lewej (zdjęcie nr 3). Dostęp uzyskano w pierwszej próbie nakłucia. Cewnik pozostał drożny do końca hospitalizacji oraz przez cały pobyt pacjentki w szpitalu możliwa była aspiracja krwi do badań laboratoryjnych. Pacjentka nie była więcej kłuta igłą w trakcie tej hospitalizacji. Po uzyskaniu dostępu poproszono pacjentkę o ocenę bólu związanego z implementacją PIVC, który został oceniony na 4 pkt w skali NRS. Uzyskanie dostępu pośredniego w tej samej skali zostało ocenione na 1 pkt. 

Przypadek 4

Pacjentka, lat 47 została przyjęta do oddziału pooperacyjnego po zabiegu zaopatrzenia ropnia migdałków. Na lewej kończynie górnej, w zgięciu łokciowym kaniula 20G, która została założona podczas przyjęcia do szpitala. Ze względu na otyłość (trudny dostęp dożylny) i potrzebę relatywnie szybkiej infuzji po zabiegu operacyjnym w prawym przedramieniu Zespół Dostępów Naczyniowych umieścił mini-midline Bullpup Scientific 18G 9.8 cm pod kontrolą ultrasonograficzną. Po wypisie z o/pooperacyjnego infuzja na oddziale laryngologicznym była prowadzona aż do zakończenia terapii dożylnej.

Przypadek 5

Pacjent lat 50 przywieziony do IP z podejrzeniem świeżego udaru mózgu. Wielokrotne próby uzyskania dostępu naczyniowego zarówno przez ZRM jak i personel IP nieskuteczne.

A-DIVA – 4 pkt., pacjent otyły. Lekarz prowadzący zlecił TK głowy z kontrastem oraz zakwalifikował pacjenta do ewentualnego leczenia fibrynolitycznego. Za pomocą USG zlokalizowano żyłę odłokciową lewą leżącą  na głębokości ok 2 cm. Z uwagi na położenie naczynia oraz planowane interwencje zdecydowano o iplantacji wkłucia Bullpup 9,8 cm 18 G. Wykonano badanie, wdrożono leczenie. 

Komentarz Eksperta

Artur Szymczak

Mini-midline to cewnik umożliwiający przetaczanie płynów z prędkością 60 ml/min. z ciśnieniem 325psi. Długość cewnika pozwala na uzyskanie dostępu do głębiej położonych żył zarówno ramienia jak i przedraminenia. Relatywnie prosta i szybka implantacja oraz brak konieczności stosowania przez operatora MBO pozwala na wszechstronne użycie. Zatem wydaje się, że szpitalne odziały ratunkowe, Izby Przyjęć, Zespoły interwencyjne to miejsca gdzie cewniki mini-midline znajdą swoje zastosowanie.  

Warto się zapoznać:

Mini-midline in difficult intravenous access patients in emergency department: A prospective analysis.