Aspekty prawne

Przydatne dokumenty prawne związane z kaniulacją i prowadzeniem infuzji:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. (…) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu (… pielęgniarki (…).

Stanowisko PTPAiIO i Konsultanta Krajowego w sprawie identyfikacji obwodowych naczyń żylnych z pomocą USG

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego


Komentarz eksperta

Gilbert Kolbe

Prawodawstwo na temat kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy oraz dostępów naczyniowych

Istnieje wiele badań naukowych wskazujących na korzyści płynące z używania ultrasonografii w praktyce pielęgniarki/pielęgniarza. 

Ponadto, mamy także silne dowody na ograniczenie powikłań wewnątrzszpitalnych, dzięki wykorzystaniu wkłuć pośrednich oraz zasad bezpiecznej linii naczyniowej [piśmiennictwo w Stanowisku…]. 

Powyższe procedury mają także swoje odzwierciedlenie w obowiązujących aktach prawnych oraz licznych opiniach konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz Towarzystw Naukowych, o czym poniżej. 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z roku 2011, jednoznacznie nakazuje nieustanny rozwój zawodowy, co uzasadnia stosowanie ultrasonografii w implantacji dostępów naczyniowych. W ślad za tym podąża Stanowisko PTPAiIO i Konsultanta Krajowego w sprawie identyfikacji obwodowych naczyń żylnych z pomocą USG z 2021 roku. 

W tym samym Stanowisku możemy przeczytać, że cewnik pośredni nie stanowi wkłucia centralnego, tym samym pielęgniarka/pielęgniarz po ukończeniu studiów I stopnia ma pełne kompetencje, by taki dostęp stosować bez zlecenia lekarskiego.

Stanowiska i opinie prawne:

Opinia konsultanta krajowego PAiIO w sprawie obsługi cewnika do przestrzeni z.o. dla pielęgniarek

Opinia prawna w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę do przestrzeni zewnątrzoponowej

Opinia w sprawie podawania przez położną leków zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo

Opinia w sprawie usuwania cewnika centralnego przez pielęgniarkę

Opinia w sprawie podawania kontrastu przez port naczyniowy podczas badania TK i MR [s. 38 dokumentu]